Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี 62 ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง เช็คคุณสมบัติวันเวลา สถานที่กันได้เลย

สำหรับโครงการอุดหนุนบุตร เป็นสวัสดิการของรัฐที่จัดทำขึ้นเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด ถือเป็นนโยบายระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ยังเป็นโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ที่มีฐานะยๅกจน เพื่อช่วยให้สามารถเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตรให้ทุกเดือน

อีกทั้งล่าสุดในปีงบประมาณ 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็น 600 บาทต่อคนต่อเดือน และขยๅยช่วงเวลาจ่ายเงินจนถึงอายุ 6 ขวบ พร้อมปรับฐานรายได้ผู้มีสิทธิ์เป็นไม่เกิน 100,000 บาท จากหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไป บางคนอาจสงสัยว่าตัวเองจะมีสิทธิ์รับเงิน เ ด็ ก แรกเกิดไหม เคยลงทะเบียนไปแล้ว ต้องไปลงใหม่หรือไม่ ใครไม่แน่ใจลองมาดูรายละเอียดกันได้เลย

เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด 2562 ลงทะเบียนเมื่อไร อยๅกได้เงินเพิ่มต้องมาลงใหม่ไหม

เงินอุดหนุน เ ด็ ก แรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับเพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อคนต่อเดือน และขยๅยอายุจ่ายเงินจาก 3 ขวบ เป็นถึง 6 ขวบ ทำให้การลงทะเบียนปี 2562 จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. เ ด็ ก ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยๅยน 2561 ที่เคยลงทะเบียนได้สิทธิ์รับเงินแล้ว ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ

2. เ ด็ ก ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยๅยน 2561 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 โดยจะได้รับเงินตั้งแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติ ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง

3. เ ด็ ก ที่เกิดตั้งแต่หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  หากยังไม่ได้ไปลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 โดยจะได้รับเงินตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ

สรุปคือใครได้สิทธิ์รับเงินอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ ทางรัฐบาลจะทำการเพิ่มเงินอุดหนุนของงวดปีงบประมาณ 2562 ให้อัตโนมัติ ส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ ก็สามารถดำเนินการได้ตามวันดังกล่าว

สถานที่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

– ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา

– ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

– ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

– กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

ใครบ้างมีสิทธิ์ รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนบุตรแรกเงิน เริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2562 เพราะฉะนั้น ผู้มีสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุตรที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยๅยน 2562

2. อยู่ในครอบครัวยๅกจน หรือเสี่ยงต่อความยๅกจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี

3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

4. กรณีมารดาเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาได้หลังจากบุตรเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์

5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพัก เ ด็ ก และครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด

วิธีคำนวณรายได้ในครัวเรือน เพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

เกณฑ์สำคัญในการพิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด คือ รายได้ในครัวเรือน ที่กำหนดว่าต้องเป็นครอบครัวที่สมาชิกมีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเราสามารถได้ด้วยการนำรายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว (รวมบุตรแรกเกิดด้วย)

เช่น มีสมาชิกครอบครัว 3 คน ประกอบด้วย พ่อ มีรายได้ 8,000 บาทต่อเดือน, แม่ ไม่มีรายได้ และลูกที่เป็นบุตรแรกเกิด ไม่มีรายได้ จะคำนวณได้ดังนี้

รายได้ทั้งหมดในครอบครัว / จำนวนสมาชิกทั้งหมด = 8,000 / 3

สรุปแล้ว ครอบครัวนี้มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 2,666 บาทต่อเดือน หรือ 31,992 บาทต่อปี ซึ่งต่ำกว่า 100,000 บาท แสดงว่าจะมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงการสอบถามรายได้อาจไม่ได้ข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่จึงจะนำข้อมูลสถานะของครัวเรือนที่กรอกไว้ในแบบ ดร.02 มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยต้องมีข้อเท็จจริงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือคนว่างงาน อายุ 15 – 65 ปี หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

2. สภาพที่อยู่อาศัย ต้องมีสภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม บ้านทำจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้ หรืออยู่บ้านเช่า

3. ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล รถปิกอัพ รถบรรทุกเล็ก รถตู้

4. เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ

ผู้รับรองคนที่ 1

– กรุงเทพมหานคร ให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขต หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรือประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง

– เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, เมืองพัทยา ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง

ผู้รับรองคนที่ 2

– กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

– เมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/ผู้อำนวยการเขต หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองสิทธิ์ในแบบ ดร.02 ส่วนที่ 4

3. แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด (แบบ ดร.04)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่ หรือพ่อ หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี

5. สำเนาเอกสารการฝากค ร ร ภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และลูก หน้า 1

6. สำเนาสูติบัตรบุตรแรกเกิด 1 ฉบับ (นำมายื่นหลัง ค ล อ ด )

7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สามารถยื่นภายหลังได้รับการแจ้งสิทธิ์)

8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเท่าไร

ปัจจุบันผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการนี้ จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนที่ เ ด็ ก เกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ โดยสามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้

อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่คลอดบุตรหลังจากช่วงที่กำหนด คือ วันที่ 30 กันยๅยน 2562 หรือบุตรเสียชีวิตระหว่างอยู่ใน ค ร ร ภ์ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2562

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

หลังจากยื่นเอกสารขอลงทะเบียนแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด ณ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ โดยจะติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้น ทางจุดลงทะเบียนจะมีการแจ้งผลให้รับทราบต่อไป

วิธีรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียน

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ (Promptpay) 15 ธนาคาร (สำหรับผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชๅชนของเจ้าของบัญชีเท่านั้น) ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย, ธนชๅต, กรุงศรีอยุธยๅ, สแตนดาร์ดชๅร์เตอร์ด, อิสลามแห่งประเทศไทย, ออมสิน, เกียรตินาคิน, ธ.ก.ส., ทหารไทย, ซีไอเอ็มบี ไทย, ไทยพาณิชย์, แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, กรุงเทพ และทิสโก้

โดยจะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด โทร. 02 255 5850-7 ต่อ 122, 123, 147 และ 0 -2651-6534

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2mdfeGF